Expertteam Palliatie

Het expertteam Palliatie (gestart in 2021) vertegenwoordigt de aangesloten 7 ziekenhuizen. Zij staan voor dezelfde uitdaging: niet alleen kijken naar de lichamelijke klachten van de patiënt in de palliatieve fase maar naar de hele mens, met als doel meer passende zorg te bieden (Juiste Zorg Op De Juiste Plek). Bij patiënten in de palliatieve fase wordt gekeken naar 4 domeinen:  fysiek, psychisch, sociaal en existentieel.
Er is veel kennis aanwezig in de regio en door deze regionale samenwerking brengen we de expertise bij elkaar.

 

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg die zich richt op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren, door bijvoorbeeld het voorkomen of verlichten van lijden. Dit wordt gedaan door middel van vroegtijdige signalering, met aandacht voor pro-actieve zorgplanning, en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie en zorgt voor toegang tot informatie en keuzemogelijkheden. Alle zorgverleners worden geacht palliatieve zorg te kunnen bieden, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners.

Palliatieve zorg wordt geboden in de hele gezondheidszorg: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices en thuis ondersteund door thuiszorgorganisaties. De verwachting is dat door de vergrijzing, de toename van het aantal chronische zieken en het aantal sterfgevallen de vraag naar palliatieve zorg de komende jaren zal toenemen. Ook de aandacht voor palliatieve zorg groeit, wat in de toekomst kan zorgen voor een toename van vraag.

Palliatieve zorg bestaat uit:

 • pijn en andere ziektesymptomen behandelen;
 • psychologische en sociale problemen behandelen;
 • aandacht geven aan zingeving en spiritualiteit;
 • de patiënt ondersteunen bij een zo goed mogelijke kwaliteit van leven;
 • de patiënt en de naasten ondersteunen bij het afronden van het leven en bij het afscheid nemen;
 • naasten ondersteunen bij de omgang met de zieke en bij rouwverwerking na het overlijden.

 

Visie voor de regio 

Breed beschikbare palliatieve zorg voor alle patiënten met een ongeneeslijke ziekte, of dit nu een oncologische aandoening, hartfalen, COPD of bijv ernstig nierfalen is. Iedere zorgverlener met basiskennis kan palliatieve zorg verlenen. Kaderartsen palliatieve zorg, palliatieve teams in ziekenhuizen, en regionaal werkende consultatie teams zijn beschikbaar als expert.

 

Doel

Palliatieve zorg voor patiënten met een oncologische aandoening en hun naasten incorporeren in de normale zorg, zowel in de eerste- als in de tweedelijn, met als doel verbetering van kwaliteit van leven, en leveren van gepaste zorg gedurende het ziekteproces. Palliatieve zorg wordt te vaak nog gelijk gesteld aan terminale zorg. De uitdaging is om dit in een beter daglicht te krijgen. Financiering van palliatieve zorg is ook een uitdaging, dit geldt voor intramurale teams, maar ook voor transmuraal werken.

De werkgroep zet in op de volgende onderwerpen en acties:

 • Palliatieve zorg voor het voetlicht brengen;
 • Aandacht voor inzet tijdige palliatieve zorg;
 • Integratie in de reguliere zorg;
 • Delen van best practices en werkwijzen;
 • Kennisoverdracht;
 • Opleiden;
 • Organiseren inzet palliatie-teams;
 • Duurzame bekostiging.

Meer informatie over o.a. het kwaliteitskader en kerncijfers palliatieve zorg staat op https://iknl.nl/palliatieve-zorg/onderzoek

Samenstelling expertteam Palliatie:

Voorzitter: Wendy van der Deure Internist-oncoloog & Kaderarts palliatieve zorg GroeneHart Ziekenhuis
Vicevoorzitter: Yvette van der Linden Hoogleraar medisch specialist Radiotherapeut LUMC
Projectmedewerker  programmateam: Anne Marie den Boer RO West

Ga naar de Netwerkgroep Palliatie ledenlijst

 

Meer weten?

Heeft u vragen aan dit expertteam? Of bent u nieuw lid en wilt u toegang voor de informatie achter de inlog?
Neem dan contact op met Anne Marie den Boer via A.M.den_Boer@lumc.nl